Fericirile!

 

” Cînd a văzut Isus noroadele, S’a suit pe munte; şi dupăce a şezut jos, ucenicii Lui s’au apropiat de El.
 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 
 Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mîngâiaţi! 
 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pămîntul! 
 Ferice de cei flămânzi şi însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! 
 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 
 Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi. „
Matei 5:1-12

 

Reclame

Romani 8:1

 ” Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt

în Hristos Isus!”

Romani 1:18

” Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei

necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva

oricărei nelegiuri a

oamenilor.”